Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طرح جامع – تفصيلي شهر عنبران

 

   عنوان پروژه: طرح جامع تفصیلی شهر عنبران 

   کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

  سال تهیه طرح: 1390

   سال افق طرح: 1405

  وضعیت پروژه : در دست تهیه

 

 

 

شهر عنبران مركز بخش عنبران شهرستان نمين از استان اردبيل در فاصله حدود 25 كيلومتري شمال شرقي شهر اردبيل در داخل دره‌اي زيبا و حاصلخيز استقرار يافته است.

از ويژگي‌هاي اين شهر مي‌توان به زبان طالشي مردم ساكن، عبور دو تا مسيل (رودخانه) از وسط شهر، كوهستاني بودن منطقه، قابليت‌هاي گردشگري، قابليت‌هاي كشاورزي و باغداري و بالا بودن ميزان بيكاري اشاره كرد.

اين شهر با جمعيت 6161 نفر در سال 1385 محدوده‌اي برابر با 245 هكتار را در برگرفته است. در طرح جامع – تفصيلي شهر، جمعيت پيشنهادي با نرخ رشد 88/1 درصد، برابر با 8143 نفر پيش‌بيني شده است.

اين طرح در مراحل تصويب تا مورخه 20/7/91 تا مرحله كارگروه مورد تصويب قرار گرفته است و مراحل تصويب آن در شوراي برنامه‌ريزي استان و شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در حال پيگيري است.

براي اين شهر حريمي برابر با 1499 هكتار پيشنهاد شده است.