Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طرح ساماندهی ورودیهای شهر نهاوند

  عنوان پروژه: ساماندهی ورودیهای شهر نهاوند

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

  سال تهیه طرح: 1389

  وضعیت پروژه : مصوب

 

 

 

این پروژه به منظور ساماندهی کاربریهای حاشیه سه ورودی اصلی شهر نهاوند (ورودیهای ملایر، کرمانشاه و همدان) تهیه شده است. هدف اصلی در این طرح، اهمیت تشخص و هویت مندی شهر در بدو ورود و همچنین جذب و اسکان گردشگر، تجمیع و انتقال مشاغل مزاحم و کاربریهای بدمنظر و نامتناسب و ایجاد محورهای تفرجی-تفریحی بوده است.