• پرینت

بازنگري طرح جامع شهر كنگاور كه توسط اين مهندسان مشاور در دست تهيه بوده است در مهرماه سال جاري در شوراي فني دفتر طرح‌هاي كالبدي و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه كه كليات مطالعات طرح توسط مدير پروژه و كارشناسان مربوطه ارائه گرديد، اعضاي شوراي مذبور پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات مطروحه عملكرد اين مهندسان مشاور را در خصوص تهيه طرح مذكور بسيار خوب ارزيابي كردند. لذا ضمن تقدير از جانب مدير كل دفتر طرح‌هاي كالبدي و دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، جناب آقاي مهندس وطنخواهي مقرر گرديد از طرف شورايعالي شهرسازي و معماري كشور نيز تقديرنامه‌اي متعاقباً صادر گردد.