آشنایی با ما

  • پرینت

مهندسان مشاور طرح و راهبرد پويا در سال 1383 تأسيس و با فراهم‌سازي بسترهاي فعاليت حرفه‌اي در قالب مجامع صنفي، موفق به اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاور در تخصص شهرسازي گرديد. در ادامه فعاليت و افزايش توان‌هاي كارشناسي و تشكيل گروه‌هاي كارشناسي، موفق به اخذ گواهينامه صلاحيت تخصص‌هاي ذيل از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي گرديد:

1-       شهرسازي

2-       طراحي شهري

3-       مطالعات جغرافيايي و برنامه‌ريزي فضايي

4-       شهرسازي (با تكرار)

اين مهندسان مشاور در كارنامه كاري خود تاكنون، تهيه بيش از 40 طرح شهري و منطقه‌اي را بر عهده داشته و در عرصه همكاري با بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تجربه همكاري با بنياد مسكن 11 استان و به تعداد بيش از 138 طرح را داشته است.

چارت سازمانی

اعضای هیات مدیره

کارشناسان اصلی